×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضاء هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی رتبه علمی تخصص
دکتر سید حسین صادقی امره استادیار دکتری تخصصی Ph.d hsadeqi86@gmail.com
دکتر قاسم عزیزی تابش استادیار  دکتری تخصصی Ph.d

gh.azizitabesh@gmail.com

 

 

 

 

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب