×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخچه

ایده تاسیس مرکز تحقیقات ژنومیک در سال 1381، تصویب آن در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اردیبهشت ماه 1385 و مجوز شروع به فعالیت رسمی آن از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مهر ماه 1387 صادر شد. این مرکز، اولین مرکز تحقیقات ژنومیک در دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.

 

مستند فعالیت مرکز (موافقت اصولی)

 

ضرورت تاسیس

هرم سنی و نرخ رشد جمعیت کشور، وجود اقوام مختلف در کشور، بالا بودن میزان ازدواج های فامیلی، ارتقاء سطح سواد عمومی جامعه و مطالبات بهداشتی- درمانی آنان، تغییر الگوی بروز بیماری ها و نیازهای جدید خدمات بهداشتی و درمانی، بالا بودن بار بیماری های ژنتیکی، زیر ساخت موجود و توانمندی های شبکه ارایه خدمات بهداشتی- درمانی اولیه (PHC)، در دسترس بودن علوم و فن آوری های جدید بخصوص کشف ژنوم انسان و دست آوردهای پس از آن، از جمله عواملی هستند که ضرورت تاسیس مرکز تحقیقات ژنومیک را در یکی از معتبرترین دانشگاههای کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- ایجاب نموده است.

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب