×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  
 
اعضاء هیات موسس

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته/ تخصص

CV

آدرس ایمیل

orcid

Google  scholar Citation

1

دکتر وحید رضا یاسایی

دانشیار

پزشک متخصص ژنتیک مولکولی- MD, PhD

CV

v.yasaee-grc@sbmu.ac.ir

orcid

Google scholar

2

دکتر میترا سادات رضایی

دانشیار

دکتری تخصصی پزشکی- آسیب شناسی

CV

dr_mrezaie@yahoo.com

Orcid

Google Scholar

3

دکتر فخرالملوک یاسایی

استاد

پزشک متخصص زنان- MD

CV

f.yassaee-grc@sbmu.ac.ir

orcid

Google scholar

4

دکتر نریمان مصفا

استاد

دکتر تخصصی ایمونولوژی- PhD

CV

n.mosaffa-grc@sbmu.ac.ir

orcid

Google scholar

5

دکتر رضا میرفخرایی

دانشیار

دکتری تخصصی ژنتیک- PhD

CV

reza_mirfakhraie@yahoo.com

orcid

Google scholar

 
 

فایل‌ها

تنظیمات قالب