×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

پست الکترونیک

رزومه CV

Google Scholar Citation

ORCID

1

آقای دکتر قاسم عزیزی تابش

ضریب K

 

CV

Scholar

ORCID

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب