×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آدرس پستی: تهران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان اعرابی، بیمارستان طالقانی، مرکز تحقیقات ژنومیک

شماره های تماس:                   60- 22439959

                                                         2-22433580

شماره نمابر:                              22439961

پست الکترونیک:                       grc@sbmu.ac.ir

سایت اینترنتی:                       http://grc.sbmu.ac.ir

 کد پستی:                             1985717413 

نمایش مرکز در Google Map

<i

فایل‌ها

تنظیمات قالب