×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

قطب علمی ژنومیک کشور برگزار کرد

دومین کارگاه «آموزش روش ها و مهارت های کاربردی سیتوژنتیک  در آزمایشگاههای ژنتیک»

 تاریخ خبر: 93/12/06

  

کارگاه آموزشی سیتوژنتیک (نظری و عملی) - 22 و 23 آبان ماه 93 با موفقیت در مرکز تحقیقات ژنومیک برگزار شد. 

عناوین برنامه ها

کارگاه کشت سلولی (Gimsa& Metaphase Spreading Staining)

کارگاه نوار بندی (G-Banding)
تهیه لام و آنالیز کروموزومی (Karyotyping)

        برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید.

فایل‌ها

تنظیمات قالب