×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته/تخصص

 

1

مریم کریم نژاد

رییس دفتر ریاست

grc@sbmu.ac.ir

2

هنگامه علی اکبری

مسئول مالی

 

3

ایمان فرخ زادی

تسهیل دار

 

4

محسن مومنی

حراست

 
تنظیمات قالب