×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پرسنل آزمایشگاه/تخصص

Email

1

زیبا سلطانی  

کارشناس ارشد آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

Z.Soltani-grc@sbmu.ac.ir

2

فرزاد هاشمی گرجی

کارشناس ارشد آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

کارشناس ارشد ژنتیک

f.hashemi-grc@sbmu.ac.ir

PubMed

تنظیمات قالب