×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 مرکز فوق تخصصی خدمات نوین پزشکی مولکولی

  •  کلینیک مشاوره ژنتیک

  •  واحد مراقبت مادر و کودک (سونوگرافی پیشرفته و نمونه گیری از جنین)

  • آزمایشگاه تشخیص قبل از تولد

  • آزمایشگاه ژنتیک مولکولی پیشرفته

  • آزمایشگاه سیتوژنتیک مولکولی پیشرفته

  • آزمایشگاه بیوبانک

 مرکز فوق تخصصی خدمات نوین پزشکی مولکولی

مرکز خدمات نوین پزشکی مولکولی (Advanced Molecular Medicine Center)  شامل کلینیک­های مشاوره­ای و تشخیصی است. این مرکز همکاری نزدیکی با واحد تحقیقاتی طب مادر و جنین و آزمایشگاههای تحقیقاتی دارد.

مرکز تحقیقاتی – خدماتی پزشکی مولکولی بگونه ای طراحی و تجهیز شده که مشارکت کنندگان در طرحهای تحقیقاتی و یا مراجعین عادی بتوانند کلیه اقدامات تشخیصی مولکولی را مستقیما در این مرکز انجام و یا از طریق مرکز پیگیری نمایند (One Stop Clinic for Assessment of Risk = OSCAR).

    

کلینیک مشاوره ژنتیک: با همکاری  واحد طب مادر و جنین و آزمایشگاههای فوق تخصصی در طرحهای تحقیقاتی غربالگری و نیز تشخیص­های قبل از   تولد (شناسایی اختلالات ژنتیکی و ناهنجاریهای ظاهری جنین) مشارکت فعال دارد.

  آزمایشگاه تشخیص قبل از تولد: همکاری نزدیکی با واحد طب مادر و جنین، مرکز خدمات نوین پزشکی مولکولی و سایر آزمایشگاههای فوق تخصصی از جمله ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک پیشرفته در طرحهای غربالگری ملی مشارکت نموده و یا بطور مستقیم با مراجعین در قالب طرحهای تحقیقاتی فعالیت می کند.

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی پیشرفته : با داشتن تجهیزات مورد نیاز و پیشرفته همکاری نزدیکی با واحد طب مادر و جنین، مرکز خدمات نوین پزشکی مولکولی و سایر آزمایشگاههای مرکز  دارد.

آزمایشگاه سیتوژنتیک مولکولی پیشرفته : با داشتن تجهیزات مورد نیاز و پیشرفته همکاری نزدیکی با واحد طب مادر و جنین، مرکز خدمات نوین پزشکی مولکولی و سایر آزمایشگاههای مرکز  دارد.

آزمایشگاه بیوبانک : در قالب طرحهای تحقیقاتی ملی و با جمع آوری نمونه از افراد طبیعی  و نیز بیماران و پیگیری دراز مدت آنان در شناسایی عوامل محیطی موثر در بروز بیماریهای مولتی فاکتوریال فعالیت می­کند.    

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب