×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

آزمایش مولکولی بیماری Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) با بررسی کامل ژن  CYP21A2 راه اندازی شد.

       تاریخ خبر: 94/02/07

آزمایش ژنتیک مولکولی مقاومت دارویی به وارفارین راه اندازی شد.

     تاریخ خبر: 93/10/08

آزمایش تشخیص مولکولی بیماری نادر Griscelli با بررسی کامل ژن  RAB27Aراه اندازی شد.

     تاریخ خبر: 93/09/09

پانل تشخیص مولکولی سقط مکرر با بررسی کامل ژن های موثر F5, MTHFR, PT, PAI-1 به عنوان Thrombophilic Test راه اندازی شد.

     تاریخ خبر: 93/09/02

آزمایش ژنتیک مولکولی بیماری اکتودرمال دیسپلازی هیپوهیدروتیک با بررسی کامل دو ژن EDAR , EDARADDراه اندازی شد.

    تاریخ خبر: 93/07/19

آزمایش ژنتیک مولکولی سندرم لنفوپرولیفراتیو اتوایمیون با بررسی کامل ژن (FAS (TNFRSF6 راه اندازی شد.

       تاریخ خبر: 93/05/20

آزمایش ژنتیک مولکولی بیماری نقص متیل مالونیک اسید با بررسی کامل ژن MUT راه اندازی شد.

      تاریخ خبر: 93/04/24

آزمایشات کاریوتایپ خون و مایع آمینوتیک با وضوح بالا (High Resolution) راه اندازی شد.

     تاریخ خبر: 93/04/21

آزمایش ژنتیک مولکولی بیماری نقص در چسبندگی لوکوسیت نوع1

(Leukocyte adhesion deficiency TypeI= LAD1) با بررسی کامل ژنITGB2  راه اندازی شد.

    تاریخ خبر: 93/02/03

آزمایش ژنتیک مولکولی بیماری آلبینیسم پوستی- چشمی

 (Oculocutaneous Albinism) با بررسی کامل ژنTYR  راه اندازی شد.

    تاریخ خبر: 92/06/24

آزمایش ژنتیک مولکولی بیماری دیستروفی میوتونیک نوع 1 ((Myotonic Dystrophy Type 1راه اندازی شد.

آزمایش ژنتیک مولکولی بیماری آتروفی عضلانی نخاعی ((Spinal Muscular Atrophyراه اندازی شد.

آزمایش ژنتیک مولکولی بیماری سیستیک فیبروزیس (بررسی کامل ژن(CFTR راه اندازی شد.

آزمایشات بررسی مولکولی ژن های KRASو BRAFبر روی نمونه های بافتی تازه و پارافینه (موثر در انتخاب درمان مناسب سرطان کولون) راه اندازی شد.  (دریافت پمفلت)

مرکز تحقیقات ژنومیک به عنوان اولین و تنها مرکز ارایه خدمات جامع ژنتیک در نظام شبکه خدمات بهداشتی- درمانی کشور به آدرس www.iehs.ir  (پزشک خانواده- سیستم ارجاع سطح 3) پذیرفته شد. 

کلینیک های این مرکز روزهای یک شنبه و دوشنبه دایر است. برای تعیین وقت صرفا با شماره تلفن 22433585 - 021 تماس حاصل نمایید.

کلینیک مشاوره ژنتیک (تشخیصی، قبل از ازدواج، قبل از بارداری، قبل از تولد و ...) 

    (دریافت پمفلت 1)   (دریافت پمفلت 2)

کلینیک ارزیابی ژنتیکی ناهنجاری های سر و صورت با همکاری دندانپزشک متخصص  (جراح فک و صورت).

آزمایشات تشخیصی سیتوژنتیک مولکولی پیشرفتهجهت شناسایی اختلالات کروموزومی، ناهنجاری های مادرزادی، بیماری های تک ژنی و سرطان.

بسته جامع تشخیصی مولکولی و مدیریت درمان سرطان پستان شامل آزمایشات زیر راه اندازی شد:

1- کلینیک مشاوره ژنتیک(دریافت پمفلت) و محاسبه احتمال ابتلا به سرطان پستان.

2-  آزمایشات کامل تشخیصی مولکولی سرطان پستان ارثی (BRCA1/2).

3- آزمایش ژن HER2 (کاربرد در مدیریت درمان سرطان پستان).

آزمایشات تشخیصی مولکولی بیماری گالاکتوزمی کلاسیک (Classic Galactosemia

آزمایشات تشخیصی مولکولی سندرم تار (TAR Syndrome)

آزمایشات تشخیصی مولکولی سندرم آلگرو(Allgrove Syndrome)

آزمایشات تشخیصی مولکولی کرانیوسینوستوزیس های جمجه مرتبط با ژن های خانواده FGFRشامل بیماری های

Crouzon Syndrome, Apert Syndrome, Pfeiffer Syndrome, Muenke Syndrome

آزمایش تشخیصی مولکولی بیماری ژنتیکی نابینایی مادرزادی غیر سندرمیک شبکیه

Nonsyndromic Congenital RetinalNonattachment- NCRNA

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب