×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بازدید دانشجویان از مرکز تحقیقات ژنومیک

 

·        دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی  (گروه اول) مورخ 14/12/90 از مرکز بازدید نمودند.

·        دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی (گروه دوم) مورخ 15/12/90 از مرکز بازدید نمودند.

·        دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل مورخ 21/12/90 از مرکز بازدید نمودند.

·        دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام (گروه A) مورخ 24/04/91 از مرکز بازدید نمودند.

·        دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام (گروه B) مورخ 25/04/91 از مرکز بازدید نمودند.

·        دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام (گروه C) مورخ 28/04/91 از مرکز بازدید نمودند.

·        دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ 21/06/91 از مرکز بازدید نمودند.

فایل‌ها

تنظیمات قالب