×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

تفاهم نامه همکاری آموزشی، آموزش مجازی فی ما بین شرکت برکت تل و مرکز تحقیقات ژنومیک امضاء شد.

 

 

تفاهم نامه سه جانبه فی مابین شرکت دارویی برکت، صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز و مرکز تحقیقات ژنومیک امضاء شد.

 

 تفاهم نامه همکاری علمی- آموزشی- پژوهشی و خدمات درمانی بین این مرکز و بنیاد بیماری های نادر امضاء شد.

 

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب