جمعه ٣٠ ارديبهشت ١٤٠١ - 
1 2 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > انتشارات مرکز 
 
 
         GenBank accession numbers
  
       Publication:
 

2022

 

The role of FOXC1/FOXCUT/DANCR axis in triple negative breast cancer: a bioinformatics and experimental approach, Mol Biol Rep. 2022 Jan 23. doi: 10.1007/s11033-021-07093-3.

1

2021

 

CREB‑binding protein (CREBBP) and preeclampsia: a new promising target gene, Molecular Biology Reports, https://doi.org/10.1007/s11033-021-06215-1, Published: 24 February 2021

1

Can hypoxia-inducible factor-1α overexpression

discriminate human colorectal cancers with different microsatellite instability?

Genes Genet. Syst. (2021) 96, p. 1–6, published date: 21 August 2021

2

 Long noncoding RNA LINC00978 acts as a potential diagnostic biomarker in patients with colorectal cancer, Experimental and Molecular Pathology 122 (2021) 104666,  Experimental and Molecular Pathology

3

 Shelterin complex at telomeres: Roles in cancers, Gene Reports 23 (2021) 101174,  Gene Reports, journal homepage: www.elsevier.com/locate/genrep, 2452-0144/© 2021 Published by Elsevier Inc.

4

DACT1 variants and colorectal cancer, British Journal of Biomedical Science, ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/tbbs20, https://doi.org/10.1080/09674845.2021.1914919

5

Whole-Exome Sequencing Uncovers Novel Causative Variants and Additional Findings in Three Patients Affected by Glycogen Storage Disease Type VI and Fanconi-Bickel Syndrome.Front Genet. 2021 Jan 11;11:601566.  doi: 10.3389/fgene.2020.601566. PMID: 33505429 

6

Novel long noncoding RNAs upregulation may have synergistic effects on the CYP24A1 and PFDN4 biomarker role in human colorectal cancer, ORIGI N A L R E S EARCH A R T I C L E, DOI: 10.1002/jcp.29992,2021

7

A novel SRD5A2 mutation in an Iranian family with sex development disorder, aNDROLOGIa, o r i g i n a l a r t i c l e, DOI: 10.1111/and.13847, 2021, wileyonlinelibrary.com/journal/and

8

The Association of Fat-Massand Obesity-Associated Gene Polymorphism (rs9939609) With Colorectal Cancer: A Case-Control Study, Frontiers in Oncology, Original Research, September 2021 | Volume 11 | Article 732515, doi: 10.3389/fonc.2021.732515

9

 Integrated microfluidic system for efficient DNA extraction using on-disk magnetic stirrer micromixer, Sensors & Actuators: B. Chemical 351 (2022) 130919, 0925-4005/© 2021 Published by Elsevier B.V. Available online 14 October 2021

10

Differential expression of Hsa-miR-517a/b in placental tissue may contribute to the pathogenesis of preeclampsia, Original Investigation, 29 July, 2021,  DOI: 10.4274/jtgga.galenos.2021.2021.0062

11

Autophagy ATG16L1 rs2241880 impacts the colorectal cancer risk: A case-control study, RE S E ARCH A RT ICL E, wileyonlinelibrary.com/journal/jcla, DOI: 10.1002/jcla.24169, 9 November 2021

12

2020

 

CYP24A1 expression analysis in uterine leiomyoma regarding MED12 mutation profile, Archives of Gynecology and Obstetrics

https://doi.org/10.1007/s00404-020-05825-7, GYNECOLOGIC ONCOLOGY

1

Dysregulation of vitamin D synthesis pathway genes in colorectal cancer: A case-control study

DOI: 10.1002/jcla.23617, Accepted: 19 September 2020, J Clin Lab Anal. 2020;00:e23617.  https://doi.org/10.1002/jcla.23617

2

Identification of a stool long non-coding RNAs panel as a potential biomarker for early detection of colorectal cancer

DOI: 10.1002/jcla.23601, J Clin Lab Anal. 2020;00:e23601. https://doi.org/10.1002/jcla.23601

3

Novel mutation in the MED23 gene for intellectual disability: A case report and literature review, wileyonlinelibrary.com/journal/ccr3, DOI: 10.1002/ccr3.1942, Clin Case Rep. 2019;7:331–335., wileyonlinelibrary

4

Contribution of long noncoding RNA HOTAIR variants to preeclampsia susceptibility in Iranian women, Hypertension in Pregnancy, https://doi.org/10.1080/10641955.2020.1855192

5

Mutations in the VPS13B Gene in Iranian Patients with Different Phenotypes of Cohen Syndrome, Journal of Molecular Neuroscience (2020) 70:21–25https://doi.org/10.1007/s12031-019-01394-w

6

RAR-related orphan receptor A: One gene with multiple functions related to migraine, Original Article, CNS Neurosci Ther. 2020;00:1–7., wileyonlinelibrary.com/journal/cns, DOI: 10.1111/cns.13453

7

PCAT1: An oncogenic lncRNA in diverse cancers and a putative therapeutic

Target, Experimental and Molecular Pathology 114 (2020) 104429, Available online 24 March 2020 , 0014-4800/ © 2020, Elsevier Inc. All rights reserved.

8

TINCR: An lncRNA with dual functions in the carcinogenesis process, Non-coding RNA Research, 5 (2020) 109–115journal homepagehttp://www.keaipublishing.com/ncrna, Available online 09 July 2020

9

Association of the P561T and C422F polymorphisms of the growth hormone receptor gene with facial dimensions. ISSN Online 0719-2479 - www.joralres.com © 2019 Doi:10.17126/joralres.2019.073

10

Could CYP24A1 promoter methylation status affect the gene expression in the colorectal cancer patientsMeta Gene, ElsevierVolume 24, June 2020, 100656

11

A candidate intronic CYP24A1 gene variant affects the risk of colorectal cancerBiomark Med. 2020 Jan;14(1):23-29. doi: 10.2217/bmm-2019-0189. Epub 2019 Dec 5.

12

2019

 

Ectopic expression of CYP24A1 circular RNA hsa_circ_0060927 in uterine leiomyomas, J Clin Lab Anal. 2019;00:e23114, DOI: 10.1002/jcla.23114

1

Mutations in the VPS13B Gene in Iranian Patients with Different Phenotypes of Cohen Syndrome. J Mol Neurosci, 2019, p1-p5. PMID:31444703
https://doi.org/10.1007/s12031-019-01394-w

2

Next generation sequencing elucidated a clinically undiagnosed metabolic disorder - An Iranian family with hereditary orotic aciduria, Gene Reports, Volume 16, September 2019, 100457,  https://doi.org/10.1016/j.genrep.2019.100457

3

Investigation of CEBPA and CEBPA-AS Genes Expression in Acute Myeloid Leukemia. Reports of Biochemistry & Molecular Biology, Vol.7, No.2, Jan 2019. Reports of Biochemistry and Molecular Biology 2019;(7).

4

2018

 

Novel LAMA2 gene mutations associated with merosin-deficient congenital muscular dystrophy, Iranian Biomedical Journal, 22 (6): 408-414 November 2018

1

A new mutation in steroidogenic acute regulatory protein (StAR) is segregated in an Iranian family. Meta Gene. 2018;(16)196-198. 10.1016/j.mgene.2018.03.005

2

A study of CAG repeat instability of HTT gene following spermatogenesis, by single sperm analysis. Gene Reports. 2018;(12)294-298. 10.1016/j.genrep.2018.07.013

3

ACE gene rs4343 polymorphism elevates the risk of preeclampsia in pregnant women. Journal of Human Hypertension. 2018 10.1038/s41371-018-0096-4

4

Association of the Risk of Dental Caries and Polymorphism of MBL2 rs11003125 Gene in Iranian Adults. Caries Research. 2018;(14)60-64. 10.1159/000489572

5

Comparing the short-term therapeutic effects and safety profiles of rituximab therapy in pemphigus vulgaris patients either early treated or later than six months. Journal of Dermatological Treatment. 2018;(12)1-4.

6

Evaluation of caries experience in two genders and ENAM polymorphism in Iranian adults. Meta Gene. 2018;(17)78-81. 10.1016/j.mgene.2018.05.002

7

Genetic analysis of Iranian patients with familial hypercholesterolemia. Iranian Biomedical Journal. 2018;(22)117-122. 10.22034/ibj.22.2.117

8

Investigation of piwi-interacting RNA pathway genes role in idiopathic non-obstructive azoospermia. Scientific Reports. 2018;(8). 10.1038/s41598-017-17518-4

9

Molecular genetics of a cohort of 635 cases of phenylketonuria in a consanguineous population. Journal of Inherited Metabolic Disease . 2018 10.1007/s10545-018-0228-6

10

Neurodegeneration with brain iron accumulation 2A: Report of four independent cases. Meta Gene. 2018;(15)87-89. 10.1016/j.mgene.2017.12.006

11

Pharmacogenetics: A strategy for personalized medicine for autoimmune diseases. Clinical Genetics. 2018;(93)481-497. 10.1111/cge.13186

12

Report of three cases with hereditary spastic paraplegia and investigation of the mutations. Meta Gene. 2018;(16)105-107. 10.1016/j.mgene.2018.02.009

13

Sixteen-year history of rituximab therapy for 1085 pemphigus vulgaris patients: A systematic review. International Immunopharmacology. 2018;(54)131-138. 10.1016/j.intimp.2017.11.005

14

The rs4846049 polymorphism in the 3?UTR region of the MTHFR gene increases the migraine susceptibility in an Iranian population. Journal of Pain Research. 2018;(11)145-149. 10.2147/JPR.S152930

15

Tofacitinib as the potent treatment for refractory pemphigus: A possible alternative treatment for pemphigus. Dermatologic therapy. 2018;(11)1-3. 10.1111/dth.12696

16

miR30a promoter variation contributes to the increased risk of colorectal cancer in an Iranian populationJ Cell Biochem. 2018 Nov 1. doi: 10.1002/jcb.28047

17

2017

 

A new mutation in WT1 gene associated with wilms tumor with reduced penetrance in an Iranian family. International Journal of Cancer Management. 2017;(10). 10.5812/ijcm.7500

1

Association of a novel nonsense mutation in KIAA1279 with Goldberg-Shprintzen syndrome. Iranian Journal of Child Neurology. 2017;(11)70-74.

2

Autosomal recessive polycystic kidney disorder due to two novel compound heterozygote mutations in PKHD1 gene: Case report. Tehran University Medical Journal. 2017;(74)746-749.

3

Clinical, biochemical and molecular features of Iranian families with mucopolysaccharidosis: A case series. Clinica Chimica Acta. 2017;(474)88-95. 10.1016/j.cca.2017.08.017

4

Four Years of Diagnostic Challenges with Tetrahydrobiopterin Deficiencies in Iranian Patients. Journal of inherited metabolic disorders reports. 2017;(32)7-14. 10.1007/8904_2016_572

5

Green tea in non-alcoholic fatty liver disease: A double blind randomized clinical trial. Hepatitis Monthly. 2017;(17). 10.5812/hepatmon.14993

6

Limb girdle muscular dystrophy type 2E due to a novel large deletion in SGCB gene. Iranian Journal of Child Neurology. 2017;(11)57-60. 10.22037/ijcn.v11i3.10521

7

Mental retardation due to chromosomal translocation in an Iranian consanguineous family: Report of three cases. Tehran University Medical Journal. 2017;(74)817-822.

8

Multidisciplinary management of a patient with van der Woude syndrome: A case report. International Journal of Surgery Case Reports. 2017;(30)142-147. 10.1016/j.ijscr.2016.11.032

9

10- SOCS gene family expression profile in the blood of multiple sclerosis patients. Journal of the Neurological Sciences. 2017;(375)481-485. 10.1016/j.jns.2017.02.015

10

The role of parental microRNA alleles in recurrent pregnancy loss: an association study. Reproductive BioMedicine Online. 2017;(34)325-330. 10.1016/j.rbmo.2016.12.004

11

Towards personalized medicine for patients with autoimmune diseases: Opportunities and challenges. Immunology Letters. 2017;(190)130-138. 10.1016/j.imlet.2017.08.002

12

Association of a Novel Nonsense Mutation in KIAA1279 with Goldberg-Shprintzen Syndrome, Iran J Child Neurol. WINTER, 2017; 11(1):70-74.

13

2016

 

A new nonsense mutation in CDKL5 gene in a male patient with early onset refractory epilepsy: A case report. International Journal of Pediatrics. 2016;(4)1315-1318. 10.22038/ijp.2016.6394

1

A novel 5 nucleotide deletion in XPA gene is associated with severe neurological abnormalities. Gene. 2016;(576)379-380. 10.1016/j.gene.2015.08.039

2

A novel homozygous LMNA mutation (p.Met540Ile) causes mandibuloacral dysplasia type A. Gene. 2016;(577)8-13. 10.1016/j.gene.2015.08.071

3

A novel missense mutation in CLCN1 gene in a family with autosomal recessive congenital myotonia. Iranian Journal of Medical Sciences. 2016;(41)456-458.

4

A novel nonsense mutation in PANK2 gene in two patients with pantothenate kinase-associated neurodegeneration. International Journal of Molecular and Cellular Medicine. 2016;(5)255-259. 10.22088/acadpub.BUMS.5.4.255

5

A novel splice site mutation in HPS1 gene is associated with Hermansky-Pudlak syndrome-1 (HPS1) in an Iranian family. International Journal of Molecular and Cellular Medicine. 2016;(5)192-195.

6

A novel splice site mutation in the GNPTAB gene in an Iranian patient with mucolipidosis II α/β. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2016;(29)991-993. 10.1515/jpem-2016-0032

7

Analysis of the androgen receptor CAG repeats length in Iranian patients with idiopathic non-obstructive azoospermia. Asian Pacific Journal of Reproduction. 2016;(5)71-74. 10.1016/j.apjr.2015.12.013

8

Co-existence of phenylketonuria either with maple syrup urine disease or Sandhoff disease in two patients from Iran: Emphasizing the role of consanguinity. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2016;(29)1215-1219. 10.1515/jpem-2016-0096

9

First case report of EX3del4765 mutation in PAH gene in Asian population. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016;(18). 10.5812/ircmj.21633

10

Functional analysis of a novel splicing mutation in the mutase gene of two unrelated pedigrees. Cell Journal. 2016;(18)397-404.

11

Gene expression profiling of the 8q22-24 position in human breast cancer: TSPYL5, MTDH, ATAD2 and CCNE2 genes are implicated in oncogenesis, while WISP1 and EXT1 genes may predict a risk of metastasis. Oncology Letters. 2016;(12)3845-3855. 10.3892/ol.2016.5218

12

Homozygosity for a Robertsonian translocation (13q;14q) In a phenotypically normal 44, XX female with a history of recurrent abortion and a normal pregnancy outcome. Journal of Reproduction and Infertility. 2016;(17)184-187.

13

Leigh syndrome associated with a novel mutation in the COX15 gene. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2016;(29)741-744. 10.1515/jpem-2015-0396

14

Mutation spectra of BRCA genes in Iranian women with early onset breast cancer - 15 years experience. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2016;(17)149-153. 10.7314/APJCP.2016.17.S3.149

15

Mutation spectra of the ITGB2 gene in Iranian families with leukocyte adhesion deficiency type 1. Human Immunology. 2016;(77)191-195. 10.1016/j.humimm.2015.11.019

16

New gene profiling in determination of breast cancer recurrence and prognosis in Iranian women. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2016;(17)155-160. 10.7314/APJCP.2016.17.S3.155

17

Novel FKBP10 Mutation in a Patient with Osteogenesis Imperfecta Type XI. Fetal and Pediatric Pathology. 2016;(35)353-358. 10.1080/15513815.2016.1191567

18

RAR-related orphan receptor A (RORA): A new susceptibility gene for multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences. 2016;(369)259-262. 10.1016/j.jns.2016.08.045

19

Report of a case with trisomy 9 mosaicism. Iranian Journal of Medical Sciences. 2016;(41)249-252.

20

The study of MED12 gene mutations in uterine leiomyomas from Iranian patients. Tumor Biology. 2016;(37)1567-1571. 10.1007/s13277-015-3943-8

21

Prognosticating Metastasis Risk In Early Breast Cancer WITH EXT1 and WISP1 Genes in 8q22-24 Position. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS). 2016;(5)19962007.

22

2015

 

A case report: Autosomal recessive microcephaly caused by a novel mutation in MCPH1 gene. Gene. 2015;(571)149-150. 10.1016/j.gene.2015.07.058

1

A mutational and expressional analysis of DNMT3A in acute myeloid leukemia cytogenetic subgroups. Hematology. 2015;(20)397-404. 10.1179/1607845415Y.0000000001

2

A new missense mutation in the BCKDHB gene causes the classic form of maple syrup urine disease (MSUD). Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2015;(28)673-675. 10.1515/jpem-2014-0341

3

Expression analysis of Tsga10 during in vitro differentiation of germ cells from mouse embryonic stem cell. Tehran University Medical Journal. 2015;(72)748-754.

4

Inequality in utilization of in-patients health services in Iran. International Journal of Preventive Medicine. 2015;(2015-June)-. 10.4103/2008-7802.158169

5

MicroRNA profiling during germline differentiation of mouse embryonic stem cells. Cellular and Molecular Biology. 2015;(61)84-91. 10.14715/cmb/2015.61.3.16

6

Mutation analysis of the CYP21A2 gene in congenital adrenal hyperplasia. Cellular and Molecular Biology. 2015;(61)51-55. 10.14715/cmb/2015.61.4.9

7

Novel missense mutation in the GALNS gene in an affected patient with severe form of mucopolysaccharidosis type IVA. Clinica Chimica Acta. 2015;(450)121-124. 10.1016/j.cca.2015.08.006

8

Segregation of a novel MLH1 mutation in an Iranian Lynch syndrome family. Gene. 2015;(570)304-305. 10.1016/j.gene.2015.07.005

9

2014

 

A new approach for molecular diagnosis of TAR syndrome. Clinical Biochemistry. 2014;(47)835-839. 10.1016/j.clinbiochem.2014.04.018

1

A vector-based system for the differentiation of mouse embryonic stem cells toward germ-line cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2014;(17)566-570.

2

Cloning and expression of influenza H1N1 NS1 protein in Escherichia Coli BL21. Iranian Journal of Biotechnology. 2014;(12). 10.5812/ijb.12625

3

Evaluation of in vitro spermatogenesis system effectiveness to study genes behavior: Monitoring the expression of the testis specific 10 (Tsga10) gene as a model. Archives of Iranian Medicine. 2014;(17)692-697.

4

Expression analysis of PAWP during mouse embryonic stem cell-based spermatogenesis in vitro. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal. 2014;(50)475-481. 10.1007/s11626-013-9722-1

5

Identifying ubiquitin D in paraffin-embedded tissues in patients with colorectal cancer. Journal of Isfahan Medical School. 2014;(32)972-981.

6

Prevalence of subclinical hypothyroidism in pregnant women in Tehran-Iran. International Journal of Fertility and Sterility. 2014;(8)163-166.

7

Single-nucleotide polymorphisms within microRNAs sequences and their 3 UTR target sites may regulate gene expression in gastrointestinal tract cancers. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014;(16). 10.5812/ircmj.16659

8

The effect of progesterone suppositories on threatened abortion: A randomized clinical trial. Journal of Reproduction and Infertility. 2014;(15)147-151.

9

Tuboplasty as a reversal macrosurgery for tubal ligation, is pregnancy possible? A case series. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2014;(12)361-364.

10

Association between  SLC4A7  and  COX11variants and breast cancer in an iranian population. European Journal of Cancer. 2014;()e45.

11

2013

 

MiR-520d expression analysis in breast cancer. Tehran University Medical Journal. 2013;(71)90-95.

1

Screening for genomic rearrangements at BRCA1 locus in Iranian women with breast cancer using multiplex ligation-dependent probe amplification. Journal of Genetics. 2013;(92)131-134. 10.1007/s12041-013-0223-5

2

2012

 

Breast cancer survival analysis: Applying the generalized gamma distribution under different conditions of the proportional hazards and accelerated failure time assumptions. International Journal of Preventive Medicine. 2012;(3)644-651.

1

Direct estimate of population attributable fraction of risk factors for cardiovascular diseases: Tehran glucose and lipid study. Iranian Journal of Epidemiology. 2012;(7)9-18.

2

Human papillomavirus infection in women with and without cervical cancer in Tehran, Iran. International Journal of Cancer. 2012;(131)E156-E161. 10.1002/ijc.26488

3

Pregnancy outcomes in women with idiopathic thrombocytopenic purpura. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2012;(10)489-492.

4

TAR Syndrome, a Rare Case Report with Cleft Lip/Palate. Internet Journal of Pediatrics & Neonatology. 2012;(14).

5

2011

 

Mutation Spectra of the AAAS Gene in Iranian Families with Allgrove Syndrome. Archives of Medical Research. 2011;(42)163-168. 10.1016/j.arcmed.2011.02.006

1

2010

 

A double-blind, placebo-controlled comparison of letrozole to oxandrolone effects upon growth and puberty of children with constitutional delay of puberty and idiopathic short stature. Hormone Research in Paediatrics. 2010;(74)428-435. 10.1159/000315482

1

BRCA1 and BRCA2 genetic testing in breast and/or ovarian cancer families in Iran. CELL JOURNAL. 2010;(12)329-340.

2

2009

 

Comparison of CEL I gene expression and mismatch-cleavage activity in some Apiaceae plants. Molecular Breeding. 2009;(24)17-24. 10.1007/s11032-009-9267-x

1

 
کتب
 
ترجمه کتاب ISCN-2016  سیستم بین المللی نامگذاری سیتوژنتیک انسانی 2016
با همکاری آقای بهنیا صادقی سرپرست آزمایشگاه سیتوژنتیک مرکز تحقیقات ژنومیک

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.