1.   انجام پژوهش های بالینی و مولکولي در راستای شناسایی عوامل موثر محیطی و ژنتیکی در بروز بیماریهای مولتي فاكتوريال و سرطان

2.   انجام پژوهش های بالینی و مولکولار اپیدمیولوژیک  در راستای شناسایی عوامل ژنی(Gene Mapping موثر در بروز بیماریهای نادر ژنتیکی در اقوام مختلف کشور

3.   شناسایی اولویت های تحقیقاتی در سیستم بهداشتی - درمانی کشور در راستای کاهش اختلالات و ناهنجاریهای ژنتیکی

4.      انجام پژوهش در راستای تعیین نقشه مولکولی سرطان در کشور

5.      انجام پژوهش جهت تولید محصولات بیولوژیک در راستاي نيازهای دارویی كشور  

6.      انجام پژوهش جهت طراحی و توسعه روش های نوین تشخیصی بیماریهای مادرزادی، ژنتیکی و سرطان 

7.     انجام پژوهش جهت طراحی یک مدل قابل اجرا به منظور ارایه خدمات تشخیصی و درمانی اختلالات ژنومیکی در شبکه بهداشتی - درمانی(PHC)  کشور 

8.      بسط و توسعه سیستم شبکه ای ثبت اطلاعات بیماریهای ژنومیک در کشور

9.      انتقال دانش و فن آوری های جدید در زمینه علوم ژنومیک و سرطان به کشور

10. ايجاد بستر مناسب جهت جذب و فعاليت نيروهاي انساني كارآمد و متخصص

11. بکار گیری و توسعه علوم جدید بویژه ژنومیک و بیولوژی انسانی در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه

12. ارتقاء سطح دانش و مهارت محققین کشور (Professional education)در زمینه علوم نوین ژنومیک و سرطان

13. ارتقاء سطح آگاهی های عمومی آحاد جامعه (Public awareness)و تعامل نزدیک با رسانه ملی 

14. آموزش و اطلاع رساني همگاني از طريق ارايه خدمات مشاوره اي اینترنتی  

15. همکاری با سایر مراکز و شبکه های تحقیقاتی کشور در بخش دولتی و غیر دولتی

     16. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران

 

فایل‌ها