شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ - 
1 2 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > انتشارات مرکز 
 
 
         GenBank accession numbers
  
       Publication:
 

2019

1- Investigation of CEBPA and CEBPA-AS Genes Expression in Acute Myeloid Leukemia. Reports of Biochemistry & Molecular Biology, Vol.7, No.2, Jan 2019. Reports of Biochemistry and Molecular Biology 2019;(7).

2018

1-    Novel LAMA2 gene mutations associated with merosin-deficient congenital muscular dystrophy, Iranian Biomedical Journal, 22 (6): 408-414 November 2018

2- A new mutation in steroidogenic acute regulatory protein (StAR) is segregated in an Iranian family. Meta Gene. 2018;(16)196-198. 10.1016/j.mgene.2018.03.005

3- A study of CAG repeat instability of HTT gene following spermatogenesis, by single sperm analysis. Gene Reports. 2018;(12)294-298. 10.1016/j.genrep.2018.07.013

4- ACE gene rs4343 polymorphism elevates the risk of preeclampsia in pregnant women. Journal of Human Hypertension. 2018 10.1038/s41371-018-0096-4

5- Association of the Risk of Dental Caries and Polymorphism of MBL2 rs11003125 Gene in Iranian Adults. Caries Research. 2018;(14)60-64. 10.1159/000489572

6- Comparing the short-term therapeutic effects and safety profiles of rituximab therapy in pemphigus vulgaris patients either early treated or later than six months. Journal of Dermatological Treatment. 2018;(12)1-4.

7- Evaluation of caries experience in two genders and ENAM polymorphism in Iranian adults. Meta Gene. 2018;(17)78-81. 10.1016/j.mgene.2018.05.002

8- Genetic analysis of Iranian patients with familial hypercholesterolemia. Iranian Biomedical Journal. 2018;(22)117-122. 10.22034/ibj.22.2.117

9- Investigation of piwi-interacting RNA pathway genes role in idiopathic non-obstructive azoospermia. Scientific Reports. 2018;(8). 10.1038/s41598-017-17518-4

10- Molecular genetics of a cohort of 635 cases of phenylketonuria in a consanguineous population. Journal of Inherited Metabolic Disease . 2018 10.1007/s10545-018-0228-6

11- Neurodegeneration with brain iron accumulation 2A: Report of four independent cases. Meta Gene. 2018;(15)87-89. 10.1016/j.mgene.2017.12.006

12- Pharmacogenetics: A strategy for personalized medicine for autoimmune diseases. Clinical Genetics. 2018;(93)481-497. 10.1111/cge.13186

13- Report of three cases with hereditary spastic paraplegia and investigation of the mutations. Meta Gene. 2018;(16)105-107. 10.1016/j.mgene.2018.02.009

14- Sixteen-year history of rituximab therapy for 1085 pemphigus vulgaris patients: A systematic review. International Immunopharmacology. 2018;(54)131-138. 10.1016/j.intimp.2017.11.005

15- The rs4846049 polymorphism in the 3?UTR region of the MTHFR gene increases the migraine susceptibility in an Iranian population. Journal of Pain Research. 2018;(11)145-149. 10.2147/JPR.S152930

16- Tofacitinib as the potent treatment for refractory pemphigus: A possible alternative treatment for pemphigus. Dermatologic therapy. 2018;(11)1-3. 10.1111/dth.12696

2017

17- A new mutation in WT1 gene associated with wilms tumor with reduced penetrance in an Iranian family. International Journal of Cancer Management. 2017;(10). 10.5812/ijcm.7500

18- Association of a novel nonsense mutation in KIAA1279 with Goldberg-Shprintzen syndrome. Iranian Journal of Child Neurology. 2017;(11)70-74.

19- Autosomal recessive polycystic kidney disorder due to two novel compound heterozygote mutations in PKHD1 gene: Case report. Tehran University Medical Journal. 2017;(74)746-749.

20- Clinical, biochemical and molecular features of Iranian families with mucopolysaccharidosis: A case series. Clinica Chimica Acta. 2017;(474)88-95. 10.1016/j.cca.2017.08.017

21- Four Years of Diagnostic Challenges with Tetrahydrobiopterin Deficiencies in Iranian Patients. Journal of inherited metabolic disorders reports. 2017;(32)7-14. 10.1007/8904_2016_572

22- Green tea in non-alcoholic fatty liver disease: A double blind randomized clinical trial. Hepatitis Monthly. 2017;(17). 10.5812/hepatmon.14993

23- Limb girdle muscular dystrophy type 2E due to a novel large deletion in SGCB gene. Iranian Journal of Child Neurology. 2017;(11)57-60. 10.22037/ijcn.v11i3.10521

24- Mental retardation due to chromosomal translocation in an Iranian consanguineous family: Report of three cases. Tehran University Medical Journal. 2017;(74)817-822.

25- Multidisciplinary management of a patient with van der Woude syndrome: A case report. International Journal of Surgery Case Reports. 2017;(30)142-147. 10.1016/j.ijscr.2016.11.032

26- SOCS gene family expression profile in the blood of multiple sclerosis patients. Journal of the Neurological Sciences. 2017;(375)481-485. 10.1016/j.jns.2017.02.015

27- The role of parental microRNA alleles in recurrent pregnancy loss: an association study. Reproductive BioMedicine Online. 2017;(34)325-330. 10.1016/j.rbmo.2016.12.004

28- Towards personalized medicine for patients with autoimmune diseases: Opportunities and challenges. Immunology Letters. 2017;(190)130-138. 10.1016/j.imlet.2017.08.002

2016

29- A new nonsense mutation in CDKL5 gene in a male patient with early onset refractory epilepsy: A case report. International Journal of Pediatrics. 2016;(4)1315-1318. 10.22038/ijp.2016.6394

30- A novel 5 nucleotide deletion in XPA gene is associated with severe neurological abnormalities. Gene. 2016;(576)379-380. 10.1016/j.gene.2015.08.039

31- A novel homozygous LMNA mutation (p.Met540Ile) causes mandibuloacral dysplasia type A. Gene. 2016;(577)8-13. 10.1016/j.gene.2015.08.071

32- A novel missense mutation in CLCN1 gene in a family with autosomal recessive congenital myotonia. Iranian Journal of Medical Sciences. 2016;(41)456-458.

33- A novel nonsense mutation in PANK2 gene in two patients with pantothenate kinase-associated neurodegeneration. International Journal of Molecular and Cellular Medicine. 2016;(5)255-259. 10.22088/acadpub.BUMS.5.4.255

34- A novel splice site mutation in HPS1 gene is associated with Hermansky-Pudlak syndrome-1 (HPS1) in an Iranian family. International Journal of Molecular and Cellular Medicine. 2016;(5)192-195.

35- A novel splice site mutation in the GNPTAB gene in an Iranian patient with mucolipidosis II α/β. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2016;(29)991-993. 10.1515/jpem-2016-0032

36- Analysis of the androgen receptor CAG repeats length in Iranian patients with idiopathic non-obstructive azoospermia. Asian Pacific Journal of Reproduction. 2016;(5)71-74. 10.1016/j.apjr.2015.12.013

37- Co-existence of phenylketonuria either with maple syrup urine disease or Sandhoff disease in two patients from Iran: Emphasizing the role of consanguinity. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2016;(29)1215-1219. 10.1515/jpem-2016-0096

38- First case report of EX3del4765 mutation in PAH gene in Asian population. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016;(18). 10.5812/ircmj.21633

39- Functional analysis of a novel splicing mutation in the mutase gene of two unrelated pedigrees. Cell Journal. 2016;(18)397-404.

40- Gene expression profiling of the 8q22-24 position in human breast cancer: TSPYL5, MTDH, ATAD2 and CCNE2 genes are implicated in oncogenesis, while WISP1 and EXT1 genes may predict a risk of metastasis. Oncology Letters. 2016;(12)3845-3855. 10.3892/ol.2016.5218

41- Homozygosity for a Robertsonian translocation (13q;14q) In a phenotypically normal 44, XX female with a history of recurrent abortion and a normal pregnancy outcome. Journal of Reproduction and Infertility. 2016;(17)184-187.

42- Leigh syndrome associated with a novel mutation in the COX15 gene. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2016;(29)741-744. 10.1515/jpem-2015-0396

43- Mutation spectra of BRCA genes in Iranian women with early onset breast cancer - 15 years experience. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2016;(17)149-153. 10.7314/APJCP.2016.17.S3.149

44- Mutation spectra of the ITGB2 gene in Iranian families with leukocyte adhesion deficiency type 1. Human Immunology. 2016;(77)191-195. 10.1016/j.humimm.2015.11.019

45- New gene profiling in determination of breast cancer recurrence and prognosis in Iranian women. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2016;(17)155-160. 10.7314/APJCP.2016.17.S3.155

46- Novel FKBP10 Mutation in a Patient with Osteogenesis Imperfecta Type XI. Fetal and Pediatric Pathology. 2016;(35)353-358. 10.1080/15513815.2016.1191567

47- RAR-related orphan receptor A (RORA): A new susceptibility gene for multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences. 2016;(369)259-262. 10.1016/j.jns.2016.08.045

48- Report of a case with trisomy 9 mosaicism. Iranian Journal of Medical Sciences. 2016;(41)249-252.

49- The study of MED12 gene mutations in uterine leiomyomas from Iranian patients. Tumor Biology. 2016;(37)1567-1571. 10.1007/s13277-015-3943-8

50- Prognosticating Metastasis Risk In Early Breast Cancer WITH EXT1 and WISP1 Genes in 8q22-24 Position. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS). 2016;(5)19962007.

2015

51- A case report: Autosomal recessive microcephaly caused by a novel mutation in MCPH1 gene. Gene. 2015;(571)149-150. 10.1016/j.gene.2015.07.058

52- A mutational and expressional analysis of DNMT3A in acute myeloid leukemia cytogenetic subgroups. Hematology. 2015;(20)397-404. 10.1179/1607845415Y.0000000001

53- A new missense mutation in the BCKDHB gene causes the classic form of maple syrup urine disease (MSUD). Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2015;(28)673-675. 10.1515/jpem-2014-0341

54- Expression analysis of Tsga10 during in vitro differentiation of germ cells from mouse embryonic stem cell. Tehran University Medical Journal. 2015;(72)748-754.

55- Inequality in utilization of in-patients health services in Iran. International Journal of Preventive Medicine. 2015;(2015-June)-. 10.4103/2008-7802.158169

56- MicroRNA profiling during germline differentiation of mouse embryonic stem cells. Cellular and Molecular Biology. 2015;(61)84-91. 10.14715/cmb/2015.61.3.16

57- Mutation analysis of the CYP21A2 gene in congenital adrenal hyperplasia. Cellular and Molecular Biology. 2015;(61)51-55. 10.14715/cmb/2015.61.4.9

58- Novel missense mutation in the GALNS gene in an affected patient with severe form of mucopolysaccharidosis type IVA. Clinica Chimica Acta. 2015;(450)121-124. 10.1016/j.cca.2015.08.006

59- Segregation of a novel MLH1 mutation in an Iranian Lynch syndrome family. Gene. 2015;(570)304-305. 10.1016/j.gene.2015.07.005

2014

60- A new approach for molecular diagnosis of TAR syndrome. Clinical Biochemistry. 2014;(47)835-839. 10.1016/j.clinbiochem.2014.04.018

61- A vector-based system for the differentiation of mouse embryonic stem cells toward germ-line cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2014;(17)566-570.

62- Cloning and expression of influenza H1N1 NS1 protein in Escherichia Coli BL21. Iranian Journal of Biotechnology. 2014;(12). 10.5812/ijb.12625

63- Evaluation of in vitro spermatogenesis system effectiveness to study genes behavior: Monitoring the expression of the testis specific 10 (Tsga10) gene as a model. Archives of Iranian Medicine. 2014;(17)692-697.

64- Expression analysis of PAWP during mouse embryonic stem cell-based spermatogenesis in vitro. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal. 2014;(50)475-481. 10.1007/s11626-013-9722-1

65- Identifying ubiquitin D in paraffin-embedded tissues in patients with colorectal cancer. Journal of Isfahan Medical School. 2014;(32)972-981.

66- Prevalence of subclinical hypothyroidism in pregnant women in Tehran-Iran. International Journal of Fertility and Sterility. 2014;(8)163-166.

67- Single-nucleotide polymorphisms within microRNAs sequences and their 3 UTR target sites may regulate gene expression in gastrointestinal tract cancers. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014;(16). 10.5812/ircmj.16659

68- The effect of progesterone suppositories on threatened abortion: A randomized clinical trial. Journal of Reproduction and Infertility. 2014;(15)147-151.

69- Tuboplasty as a reversal macrosurgery for tubal ligation, is pregnancy possible? A case series. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2014;(12)361-364.

70- Association between  SLC4A7  and  COX11variants and breast cancer in an iranian population. European Journal of Cancer. 2014;()e45.

2013

71- MiR-520d expression analysis in breast cancer. Tehran University Medical Journal. 2013;(71)90-95.

72- Screening for genomic rearrangements at BRCA1 locus in Iranian women with breast cancer using multiplex ligation-dependent probe amplification. Journal of Genetics. 2013;(92)131-134. 10.1007/s12041-013-0223-5

2012

73- Breast cancer survival analysis: Applying the generalized gamma distribution under different conditions of the proportional hazards and accelerated failure time assumptions. International Journal of Preventive Medicine. 2012;(3)644-651.

74- Direct estimate of population attributable fraction of risk factors for cardiovascular diseases: Tehran glucose and lipid study. Iranian Journal of Epidemiology. 2012;(7)9-18.

75- Human papillomavirus infection in women with and without cervical cancer in Tehran, Iran. International Journal of Cancer. 2012;(131)E156-E161. 10.1002/ijc.26488

76- Pregnancy outcomes in women with idiopathic thrombocytopenic purpura. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2012;(10)489-492.

77- TAR Syndrome, a Rare Case Report with Cleft Lip/Palate. Internet Journal of Pediatrics & Neonatology. 2012;(14).

2011

78- Mutation Spectra of the AAAS Gene in Iranian Families with Allgrove Syndrome. Archives of Medical Research. 2011;(42)163-168. 10.1016/j.arcmed.2011.02.006

2010

79- A double-blind, placebo-controlled comparison of letrozole to oxandrolone effects upon growth and puberty of children with constitutional delay of puberty and idiopathic short stature. Hormone Research in Paediatrics. 2010;(74)428-435. 10.1159/000315482

80- BRCA1 and BRCA2 genetic testing in breast and/or ovarian cancer families in Iran. CELL JOURNAL. 2010;(12)329-340.

2009

81- Comparison of CEL I gene expression and mismatch-cleavage activity in some Apiaceae plants. Molecular Breeding. 2009;(24)17-24. 10.1007/s11032-009-9267-x

 
کتب
 
ترجمه کتاب ISCN-2016  سیستم بین المللی نامگذاری سیتوژنتیک انسانی 2016
با همکاری آقای بهنیا صادقی سرپرست آزمایشگاه سیتوژنتیک مرکز تحقیقات ژنومیک

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.